Su Kalitesi ve Analizleri

Su Kalitesi Parametrelerinin Önemi

Tarımsal veya endüstriyel nedenlerle kirlenen su kaynaklarının ıslah edilmesi ve doğal su kaynaklarının korunması için su kalitesinin izleme ve değerlendirilmesi çalışmalarına hız verilmelidir. Bu nedenle su kalite parametreleri ölçümleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Su kalitesi parametrelerinin faydalarını da şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Halk sağlığının korunması,
 • İçme suyu niteliğinin konulan standartlara uygunluğunun sağlanması,
 • Su kalite değişkenlerinin yere ve zamana göre değişimlerinin izlenmesi,
 • Doğal ve insan müdahalesi sonucunda su kalitesinin nasıl etkilediğinin belirlenmesi,
 • Su kalitesinin korunması ve kontrolü için alınan önlemlerin etkinliğinin belirlenmesi,
 • ÇED, (Çevre Etki Değerlendirilmesi) amacıyla gerekli olan bilgilerin temini,
 • Belli bir bölgede, genel kapsamda su kalitesi özelliklerinin değerlendirilmesi veya durum envanterinin çıkarılması,
 • Akarsularda kütle taşınımının incelenmesi,
 • Su kalitesinin modellenmesidir.

Suyun belli bir amaç için kullanımı söz konusu olduğunda, suda o amaca uygun kalite özelliklerinin bulunması istenir. Suyun, kullanımlarına göre endüstriyel, (balık yetiştiriciliği, içme suyu, rekreasyon, sulama, hayvan yetiştiriciliği) endüstriyel olmayan (ısıtma, soğutma, enerji üretim, demir ve çelik, kağıt, petrol, gıda) şeklinde iki ana grupta toplanması uygundur.

Suyun Kalite Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

 Su; kullanım amaçlarına, bazı kriterlere ve kalite özelliklerine göre sınıflandırılır.

Kullanım Amaçlarına Göre Su

 • İçme Suları; jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Sağlık Bakanlığınca uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması ile elde edilen sulardır.
 • Rekreasyon Suları: Park, bahçe, mesire gibi yerlerde bulunan, eğlence, yüzme, dinlenme amacıyla kullanılan havuz vb. sularıdır.
 • Şifalı Özellikleri Bulunan Sular: Özgün halinde eriyik halde mineral bileşikleri ( magnezyum, kalsiyum, sülfür, sodyum vb.) ve gaz (karbondioksit) ihtiva eden sudur.
 • Sulama Suyu: Daha çok tarım alanında kullanılan endüstride sulama amacı ile kullanılan sulardır.

Kaynaklarına Göre Sular

Sular, kaynaklarına göre, yüzeysel sular (dere, çay, nehir, göl, baraj vb. ) ve yeraltı suları olarak iki grupta incelenebilir.

 • Yüzeysel Sular: Yeryüzüne düşen yağmurlar ve eriyen karlar nehirlerde, göllerde ve çeĢitli yataklarda toplanarak yüzey sularını oluşturur. Yüzeysel sular; deniz suları, akarsu, göl ve baraj rezervuarlarındaki sulardır.

Birçok yerde akarsular, kanalizasyon atıkları da dahil olmak üzere, organik maddeler tarafından aşırı derecede kirletilmektedir. Sanayi kentlerinde de yine akarsular organik ve inorganik maddeler ile kirlenmektedir. Göl sularında akarsulara göre daha az bakteri bulunmaktadır. Göllerin ortalarından alınan sular, kıyılara yakın yerlerden alınan sulardan daha temizdir.

Yüzeysel suların kalitesi çoğunlukla düşüktür, çünkü kirli ve mikroplu olması yanında çok defa askıdaki katı maddeler içermesi nedeniyle de bulanıktır. Genellikle suyu bir yerde bekleterek, içindeki maddeleri çökeltmek, güneşin renk giderme özelliğinden yararlanarak rengini açmak ile kalitesini düzeltme mümkündür. Ayrıca suların bekletilmesi ile içindeki bakteriler, doğal ömürlerini tamamlayarak ölür.

Yüzeysel sular; kalitelerine göre yüksek kaliteli, az kirlenmiş, kirli ve çok kirlenmiş su olmak üzere dört sınıfta değerlendirilir.

· Yüksek Kaliteli Sular (I. Sınıf) Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu olarak, Rekreasyonal amaçlar için, (yüzme gibi vücut teması gerektirenler) Alabalık üretimi için, Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı için kullanılan sulardır.

· Az Kirlenmiş Sular (ll. Sınıf) ileri veya uygun bir arıtma ile içme suyu olarak, Rekreasyonal amaçlar için, Balık üretimi için, (Alabalık hariç), Sulama suyu olarak, Birinci sınıf sular dışında kalan diğer kullanımlar için kullanılan sulardır.

· Kirlenmiş Sular: (lll. Sınıf) Gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren sanayiler hariç, uygun bir arıtmadan sonra sanayide kullanılan sulardır.

· Çok Kirlenmiş Sular: (lV. Sınıf) Yukarıda açıklanan sular dışında kalan kalite olarak düşük kalitedeki sulardır.

Yeraltı Suyu: Yeraltı suyu, yerkabuğundaki geçirimli jeolojik ortamın doygun bölgesinde bulunan ve kaynakları akarsu, göl ve deniz gibi su kütlelerini besleyen sudur. Yeraltı suları kalitelerine göre üç sınıfta ele alınmıştır.

· Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları: (I. Sınıf) İçme suyu ve gıda sanayi olmak üzere her türlü amaç için kullanılabilen yeraltı sulardır. Gerekli görüldüğünde, dezenfeksiyon yapılır. Yalnızca havalandırma ile gerekli oksijen sağlanıyorsa bu gibi sularda I. sınıf yeraltı suyu olarak kabul edilir.

· Orta Kaliteli Yeraltı Suları: (ll. sınıf) Arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir.  

· Düşük Kaliteli Yeraltı Suları: (III. sınıf) Bu suların kullanım yeri, ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesi ile belirlenir.

Kaynak: T.C. MiLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çevre Sağlığı Suların Analiz Parametreleri, 850CK0011, Ankara, 2011.

Su ve Atık Su Analizleri