Su ve Atık Su Analizleri

Atık su analizleri, çevre mevzuatının önemli başlıklarından bir tanesidir ve birçok yönetmelik ve tebliğ kapsamında bu analizler istenmektedir. Genel olarak evsel ve/veya endüstriyel arıtma tesislerinin giriş ve çıkış noktalarından alınan numuneler, yerinde ve laboratuvarda analiz edilir.

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve kontrol amacı ile (iç izleme) yaptırılır.  Arıtma tesisinin deşarj debisine göre, yıllık numune alma sıklığı belirlenir.  Bu yönetmelik kapsamında numune alma sıklığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’nde yer alan Tablo.1 baz alınarak belirlenir. Yönetmeliğin eklerinde, atık su analizi için gerekli parametreler sektörel olarak ayrı ayrı belirtilmiştir.

Atık su analizlerinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. Ekin Kimya Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmet politikası ile atık su analizleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.

Su kaynaklarının kullanıma uygunluğunun belirlenmesi, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması ve arttırılması, atık suların deşarjının düzgün ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile ;

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
  • Atık su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
  • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
  • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
  • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2)

Bu yönetmeliklere bağlı olarak numune alınması, laboratuvara getirilmesi, uygun şartlarda muhafaza edilerek analize alınması ve rapor edilmesi  Ekin Kimya Laboratuvarı sorumluluğundadır. 

Deneyi Yapılan Malzemeler veya Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)

Su ve Atık Su

Atık Sulardan Numune Alma

TS ISO 5667-10

Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma

TS ISO 5667-6

pH Tayini

Elektrometrik Metot

SM 4500 H+ B

İletkenlik Tayini

Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Sıcaklık Tayini

Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B

Çözünmüş Oksijen Tayini

Membran Elektrot Metodu

SM 4500-O G

Renk Tayini

Spektrometrik Metot

SM 2120 C

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 C

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

Respirometrik Metot

SM 5210 D

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 D

Çökebilir Katı Madde Tayini

Hacimsel-Gravimetrik Metot

SM 2540 F

Yağ ve Gres Tayini

Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 D

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Titrimetrik Metot

SM 4500-NH3 B

SM 4500-NH3 C

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-Norg B

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-NO2 – B

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Kadmiyum İndirgeme Metodu

SM 4500-NO3  E

Toplam Azot Tayini

Hesaplama Yöntemi

SM 4500-NO2  B

SM 4500-NO3  E

SM 4500-Norg B

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metot

SM 4500-P C

Toplam Fosfor Tayini

Ön İşlem: Digestion Metodu

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-P B

SM 4500-P C

Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini

SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1

TS 5676

Krom (VI) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 3500-Cr B

Sülfat Tayini

Gravimetrik Metot

SM 4500-SO4 2- C

Klorür Tayini

Argentometrik Metot

SM 4500-Cl¯ B

Serbest Klor Tayini

DPD Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl G

Toplam Klor Tayini

DPD Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl G

Sertlik Tayini

Hesaplama Metodu

SM 2340 B

Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Potasyum (K), Sodyum (Na) ve Magnezyum (Mg) Tayini

Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme

Ön İşlem: Nitrik Asit-Perklorik Asitle Özütleme

Ön İşlem: Nitrik Asit-Perklorik Asit-Hidroflorik Asitle Özütleme

Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu

 SM 3030 E

SM 3030 H

SM 3030 I

 SM 3111 B

Alüminyum (Al) ve Kalsiyum (Ca) Tayini

Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme

Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu

 SM 3030 E

SM 3111 D

Bor (B) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-B C

Su ve Atık Su

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini

İyon Kromatografi Metodu

TS EN ISO 10304-1

Talep edilen diğer analizler için laboratuvarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Numune ile birlikte Su ve Atık Su Analiz Talep ve Sözleşme Formu doldurularak tarafımıza kargo ya da mail yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.